หลักสูตร ขนมอบ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรขนมอบ


ประเภทวิชา คหกรรม                                                    
สาขาวิชา    อาหารและโภชนาการ
รหัส          31301                                                               
หลักสูตร    ขนมอบ     หลักสูตร   200  ชั่วโมง
                Thai Bakery Course
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการและวิธีการทำคุกกี้ เค้ก  ขนมปัง พายและโดนัท  
  การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ใน
 การทำเบเกอรี่  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้
2. สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ  อุปกรณ์เครื่องใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
   ได้เหมาะสมกับงาน
3. มีความสามารถในการทำคุกกี้ เค้ก ขนมปัง พายและโดนัทอย่างง่าย  
   จัดตกแต่ง  บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ 
   เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัดทรัพยากร
   และคำนึงถึงความปลอดภัย
สมรรถนะหลักสูตร
        สามารถเข้าใจหลักการและวิธีการทำคุกกี้ เค้ก  ขนมปัง พายและโดนัท  
การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเบเกอรี่  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ เลือกวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการทำขนมอบ จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์  เก็บรักษาวัตถุดิบ  ทำบัญชี และ
กำหนดราคาขาย ปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย  
ถูกสุขลักษณะมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัดทรัพยากร และคำนึง
ถึงความปลอดภัย
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  31301-01     ชื่อวิชาคุกกี้และเค้ก              
รหัสวิชา  31301-02    ชื่อวิชาขนมปัง พาย และโดนัท